054802292 ; 0898676255 ; 0898676260
Професионализъм на друго ниво Професионализъм на друго ниво
Професионализъм на друго ниво
„Консултинг-Б“ ООД е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП), което ни помага винаги да сме запознати с най-новата информация в сектора и да можем активно да участваме в дискусиите относно промените в счетоводното, данъчното, трудово и осигурително законодателство.
Професионализъм на друго ниво
„Консултинг-Б“ ООД е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП), което ни помага винаги да сме запознати с най-новата информация в сектора и да можем активно да участваме в дискусиите относно промените в счетоводното, данъчното, трудово и осигурително законодателство.

ЗА НАС

       Бизнесът обича добрите истории, тези, в които можеш да усетиш духа на една идея, която става работно ежедневие и запълва времето ти от 9 сутринта до 7 вечерта. Особено ако си лично отговорен за съществуването и развитието на този предприемачески дух. В историята на Консултинг-Б има нещо от чара на американските истории – всичко започва през 2007 година с 6-7 малки клиента, които едва покриват разходите на фирмата и стига в наши дни до приятен и просторен офис в центъра на града и над 50 фирми, поверили най-деликатната част от бизнеса си в ръцете на счетоводното предприятие. От 2011 година “Консултинг-Б” е и член на Асоциацията на Счетоводителите и Счетоводните предприятия.

 

       Счетоводната ни къща предлага професионално комплексно счетоводно обслужване и консултиране на фирми, занимаващи се с производствена дейност, търговия, услуги и земеделски стопани, управлявана от управителите Боряна Стоянова, Николай Иванов и Ивелина Иванова. Дружеството е специализирано в осъществяването на цялостен финансов и счетоводен мениджмънт и посредничество при сделки с недвижими имоти.

       Печелим бизнес партньорите си не само с дългогодишния си професионален опит, но най-вече с отдадеността си към работата.

 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „КОНСУЛТИНГ-Б“ ООД РАЗПОЛАГА С:

 

Висококвалифициран екип от специалисти

 

 

Счетоводен, складов и ТРЗ софтуер

 

 

 

Цифров сертификат за универсален електронен подпис за обмен на данни с институциите

 

 

 

Оn-line банкиранe и бърз обмен на информация с клиенти по електронен път

НАШАТА МИСИЯ

       Чрез изграждане на дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиента да допринасем за успешното развитие на неговия бизнес.

      Ще се радваме да се запознаем лично и да обсъдим как можем да сме полезни за Вашия бизнес.

Ние можем:

Да предоставим комплексно счетоводно обслужване

Да Ви спестим време, както и пари от данъци

Да Ви консултираме по всякакви данъчни, счетоводни и бизнес въпроси

Да контактуваме с обслужващите банки и всички държавни институции вместо Вас и извършваме необходимите задължителни регистрации и уведомявания

Да съдействаме за всички аспекти от Вашия бизнес, свързани с администрирането и организирането му

Да запазваме Вашата конфиденциалност

НАШИЯТ ЕКИП

Боряна Стоянова

С над 26 години професионален опит като главен счетоводител в производствено предприятие, общинско предприятие и данъчен инспектор в Сектор „Ревизии“, а от 2007 г. управител на счетоводна къща Консултинг-Б.

Тел: 0898676255

b.stoyanova@consulting-b.bg

Николай Иванов

Работещ управител, завършил Стопанска акацемия „Д. А. Ценов“ бакалавър по „Счетоводство и контрол“ и магистър по „Финансов мениджмънт“. От 2014 г. работи в счетоводна къща Консултинг-Б, а от 2019 г. е и управител.

Тел: 0898676260

n.ivanov@consulting-b.bg

Ивелина Иванова

Завършила „Икономически университет“ гр. Варна със специалност „Туризъм“. Владее английски език. Богат професионален опит в областта на сделките с недвижими имоти. От 2009 г. е съдружник в „Консултинг-Б“ ООД, а от 2011 г. е работещ управител.

Тел: 0876218787

balgarski.imoti@gmail.com

Валерия Добрева

Най-новото попълнение в екипа. Придобива квалификация в Икономически университе гр. Варна по специалност „Счетоводство и финанси“. От 2018 г. работи в счетоводна къща Консултинг-Б ООД.

Тел: 0893593806

v.dobreva@consulting-b.bg

НАШИТЕ УСЛУГИ

Комплексно счетоводно обслужване

 

 • Обработка на първични счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС;
 • Отчитане на дълготрайните активи;
 • Фактуриране;
 • Електронно банкиране;
 • Подаване на месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ;
 • Подаване на документи към съответните учреждения и ведомства;
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по Националните счетоводни стандарти;
 • Оповестяване и публикуване на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО, ЗМТД, ЗДДФЛ и др.
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
 • Класиране и обработка на счетоводни документи;
 • Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчното законодателство;
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, други декларации) за НАП;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация, както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
 • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки;
 • Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
 • Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
 • Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, НСИ;
 • Консултиране на клиента по въпроси на данъчното и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки и ревизии;
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
 • Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
 • Предприемане на необходимите действия за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.

 

Данъчна защита

 

 • Изготвяне и представяне на декларации, писмени обяснения, счетоводни документи и др. при проверки и ревизии от НАП;
 • Съдействие на проверяващи органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
 • Представителство и защита на клиента пред контролни органи (НАП, НОИ и други) по всякакви възникнали въпроси и казуси.
 • Данъчно-счетоводен мониторинг на документите на клиентите ни.
 • Професионални консултации по прилагането на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство по време на данъчни проверки и ревизии.

 

Данъчни и други консултации

 

 • Решаване на данъчни, трудови и осигурителни казуси в съответствие с действащото законодателство;
 • Консултации относно данъчните ефекти от различни сделки и видове стопанска дейност;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонал;
 • Консултации във връзка с ползване на данъчни облекчения;
 • Текущи консултации относно измененията на законовата нормативна уредба;

Данъчно обслужване на физически лица

 

 • Данъчни консултации за доходите на местни физически лица;
 • Изготвяне и подаване на декларации – годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложения към нея, декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължими данъци, декларации обр. 1 и 6, и др.;
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки;
 • Консултации във връзка с ползване на данъчни облекчения;
 • Отписване на изтекли по давност публични задължения;
 • Пълно административно, данъчно и счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица – регистрация на самоосигуряващи се лица, текущо месечно обслужване, деклариране и заплащане на осигуровки и данъци, подаване на данни към НАП, НОИ и др. институции, консултиране.

Услуги „Труд и работна заплата“ и „Личен състав“

 • Изготвяне на трудови договори и цялостна трудова документация;
 • Подържане на лични досиета на служителите според изискванията на действащото законодателство;
 • Подаване на уведомления до НАП във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
 • Въвеждане и обработка на данни за служителите по трудовите им правоотношения; изчисляване и превод на работни заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки, данъци, обезщетения; изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати, служебни бележки и справки;
 • Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 в НАП;
 • Изготвяне и подаване в НОИ на данни за периоди на временна неработоспособност, майчинство и др.;
 • Следене на елементите на трудовите правоотношения със служителите – изтичащи срокове, неизползвани отпуски и др.;
 • Попълване на трудови книжки;
 • Комуникация с НАП, НОИ, Инспекция по труда и др. органи, и оказване на съдействие при инспекции, проверки и ревизии;
 • Анализ и консултации по управление на човешките ресурси.

Други счетоводни услуги

 • Периодичен отчет на вземанията от клиенти;
 • Управление и планиране на паричните потоци;
 • Управление и оптимизиране на данъчните задължения;
 • Водене на аналитична отчетност според специфичните изисквания на клиента;
 • Водене на склад;
 • Съставяне на мениджърски отчети според изискванията на клиента;
 • Отчитане и изчисляване на служебни пътувания и командировки;
 • Отписване на изтекли по давност публични задължения;
 • Изготвяне на граждански и авторски договори, и начисленията, свързани с тях; подаване в НАП на декларации с данни за осигурените лица;
 • Консултации по Закона за счетоводството;

Преглед и анализ на счетоводната отчетност и администрирането на персонала в действащи предприятия.

ЗА КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ФОРМА

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Шумен, ул. „Бачо Киро“ № 1, офис 2

Тел. 054802292; 0898676255; 0898676260

Е-mail: office@consulting-b.bg

Website: consulting-b.bg

Our Work

  Sorry, photo gallery is empty.

Our Clients

Features

 • Hello world!

  admin април 30, 2020

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

  Read More

Да предоставим комплексно счетоводно обслужване

Да Ви спестим време, както и пари от данъци

Да Ви консултираме по всякакви данъчни, счетоводни и бизнес въпроси

Да контактуваме с обслужващите банки и всички държавни институции вместо Вас и извършваме необходимите задължителни регистрации и уведомявания

Да съдействаме за всички аспекти от Вашия бизнес, свързани с администрирането и организирането му

Да запазваме Вашата конфиденциалност

Да предоставим комплексно счетоводно обслужване

Да Ви спестим време, както и пари от данъци

Да Ви консултираме по всякакви данъчни, счетоводни и бизнес въпроси

Да контактуваме с обслужващите банки и всички държавни институции вместо Вас и извършваме необходимите задължителни регистрации и уведомявания

Да съдействаме за всички аспекти от Вашия бизнес, свързани с администрирането и организирането му

Да запазваме Вашата конфиденциалност

фффф

Висококвалифициран екип от специалисти
Счетоводен, складов и ТРЗ софтуер
Цифров сертификат за универсален електронен подпис за обмен на данни с институциите
Оn-line банкиранe и бърз обмен на информация с клиенти по електронен път

ЗА НАС

 • САД

  АД